Yam mo Kumala and Climate change

  Climate Change I save spoilem yam blong yumi. Bigfala san I save bonem ol lif, mekem se kaikai I no gud. Bigfala ren I save mekem se kaikai I stink o ol pipey oli kam plante. Samtaem yam I luk redi be kaikai I no gud nomo. Ol saeklon oli save brokbrokem lif yam mo spoilem kaikai blong hem.

Document Tabs