Manioc and Climate Change

  Climate Change I save spoilem manioc blong yumi. Bigfala san I save bonem ol lif, mekem se kaikai I no gud. Bigfala ren I save mekem se kaikai I stink nomo long graon mo ol sik mo disis I mekem manioc I no gud. Ol saeklon oli save brokbrokem lif manioc mo spoilem kaikai blong hem.

Document Tabs