Climate Change and Banana

  Climate Change I save spoilem banana blong yumi. Bigfala san I save bonem ol lif, mekem se kaikai I no gud. Bigfala ren I save mekem se kaikai I stink o ol pipey oli kam plante. Samtaem banana I luk redi be kaikai I no gud nomo. Ol saeklon oli save brokbrokem lif banana mo spoilem kaikai blong hem.

Files

Document Tabs